Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

# 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de “klant”: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Printcity bv opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of levering van zaken. De “klant” zal zich ter zake van de opdracht nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat jij namens een derde handelde, tenzij hij zulks uitdrukkelijk aan Printcity bv ter kennis heeft gebracht en deze laatste als dan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

#1.2. Op alle offertes door, alle opdrachten aan en alle overeenkomsten met Printcity bv zijn de hierna volgende voorwaarden van toepassing.

# 1.3. Printcity bv kan enkel verbonden worden door een ondertekende orderbevestiging, zijnde de bevestiging van een bestelling. De overeenkomst wordt beheerst door huidige algemene contractvoorwaarden.De overeenkomst wordt nooit beheerst door de algemene (aankoop)voorwaarden van de klant, zelfs al werden deze later dan huidige algemene contractvoorwaarden medegedeeld.

# 1.4. De geldigheid van onze offertes is 1 maand vanaf datum opmaak vermeld op de offerte, tenzij anders vermeld op de betreffende offerte.
# 1.5. Offertes opgesteld door Printcity bv zijn gebaseerd op gegevens die door de klant zijn verstrekt. De klant staat ervoor in dat hij naar beste weten en vermogen daarbij alle van belang zijnde gegevens heeft verstrekt.

# 1.6. Huidige contractvoorwaarden gelden, ongeacht de kwalificatie van de overeenkomst tussen partijen als koop-verkoop, aanneming of anderszins.

2. OMSCHRIJVING VAN DE GOEDEREN – LEVERINGSTERMIJNEN EN AANSPRAKELIJKHEID

# 2.1. De goederen worden geleverd zoals bepaald in de orderbevestiging.

# 2.2. Kenmerken, karakteristieken of kwaliteiten van de verkochte goederen die niet uitdrukkelijk werden overeengekomen, worden door Printcity bv vrij gekozen. Te denken valt bijvoorbeeld aan lettertype van bedrukking, kleur van bedrukking, lay-out, materiaal van T-shirts, enz. …

# 2.3. Afmetingen, gewichten, graden, percentages, kleuren, enz. in de orderbevestiging vermeld, zullen door Printcity bv zo nauwgezet mogelijk in acht worden genomen, gegeven evenwel de voor de goederen gebruikelijke toleranties inzake afwijkingen. Inzake aantallen wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat Printcity bv er toe gerechtigd is om 10% van het bestelde aantal méér of minder te leveren, te factureren en betaald te zien. Voor drukwerk dat een ingewikkelde of bijzonder moeilijke afwerking vereist, mag de leverancier 20% méér of minder dan het bestelde aantal leveren, factureren en betaald zien.

# 2.4. Afwijkingen van afmeting, gewicht, aantallen, graden, percentages, kleuren, enz., die binnen deze, gebruikelijke, toleranties vallen, tasten de rechtsgeldigheid van de overeenkomst niet aan en verlenen de klant geen enkele aanspraak (bv. Ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens Printcity bv.

# 2.5. Leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Dit onder andere wegens een fluctuerende stock. Vertraging in de levering tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens Printcity bv.

# 2.6. Stalen, monsters, ontwerpen en/of clichés van de goederen, alsook bijhorende kosten (bv. van transport) worden aangerekend ter betaling.

# 2.7. De door de klant zelf ter bewerking aangeleverde goederen worden geacht hem door Printcity bv, na bewerking, te zijn terugbezorgd in dezelfde staat en aantallen als die waarin de goederen aan de Printcity bv werden afgegeven vóór bewerking. De bewijslast van het tegendeel berust bij de klant.

# 2.8. Het risico van beschadiging of verlies door toeval van de door Printcity bv te bewerken goederen, ongeacht of deze goederen werden toevertrouwd aan, dan wel werden verkocht door Printcity bv, berust steeds, dit is zowel vóór als na bewerking, bij de klant.

# 2.9. Printcity bv is ten overstaan van de klant slechts aansprakelijk bij opzet of zware fout, zijnde een miskenning van de meest essentiële regels van de kunst in kwestie. Printcity bv draagt geen enkele aansprakelijkheid voor zetfouten waardoor de goederen verkeerd worden bedrukt, noch wegens, vermeend, tekortschietende esthetiek van de bewerking.

# 2.10. Ontwerpen, clichés, films, borduurprogramma’s e.d. meer blijven ten allen tijde de intellectuele eigendom van Printcity bv.

# 2.11. Printcity bv heeft ten overstaan van de klant geen enkele verplichting tot archivering of bewaring van de te bewerken of bewerkte goederen.

# 2.12. Printcity bv is niet aansprakelijk voor inbreuken op reproductierechten of andere intellectuele rechten van derden, voortkomend uit de uitvoering van de geboden opdracht. De klant zal Printcity bv dienaangaande steeds vrijwaren tegen aanspraken van derden.

3. PRIJS

# 3.1. De prijs is deze zoals op de orderbevestiging vermeld, tenzij Printcity bv zich genoodzaakt ziet deze aan te passen aan de evolutie van zijn vaste en/of variabele kosten ten gevolge van een wijziging in de structuur ervan (grondstoffen, lonen, energie, enz.), aanpassing waartoe Printcity bv gerechtigd is. In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur.

# 3.2. De prijs is exclusief B.T.W.

# 3.3. Het is Printcity bv toegestaan voorschotten te vragen bij bestelling.

4. LEVERING

# 4.1. Leveren van de goederen geschiedt, behoudens andersluidende afspraak, steeds ex works Printcity bv (maatschappelijke zetel). Printcity bv heeft dan ook voldaan aan zijn leveringsverplichting van zodra hij de goederen in zijn bedrijfspand ter beschikking heeft gesteld van de klant.

# 4.2 Transportkosten zijn niet in de prijs inbegrepen. De klant organiseert zelf het transport; belading en aflading van de goederen geschiedt op risico van de klant. De klant transporteert de goederen
van het bedrijfspand van Printcity bv naar de bestemming op eigen risico.

# 4.3. Voor een eventuele buitenlandse levering geschiedt de levering, tenzij anders overeengekomen, ex works Printcity bv (maatschappelijke zetel). Printcity bv heeft bijgevolg aan zijn leveringsplicht voldaan van zodra hij de goederen in zijn bedrijfspand ter beschikking van de klant heeft gesteld.

# 4.4. Levering van de goederen houdt tevens aanvaarding van deze goederen in door de klant. Eventuele zichtbare gebreken ter zake de goederen zijn dan ook vanaf dit moment gedekt. Hetzelfde geldt voor wat betreft een eventuele niet-conformiteit tussen geleverde en verkochte goederen.

5. BETALING EN ANNULERING

# 5.1. Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst, is de prijs contant en zonder korting betaalbaar bij ontvangst van de goederen en dit op de maatschappelijke zetel van Printcity bv. Bankkosten zijn ten laste van de klant.

# 5.2. In geval van niet-betaling, op de vervaldag der schuld, van de prijs, of het nog openstaande saldo daarvan, zal deze/dit worden verhoogd met een vergoeding van 10% dezer prijs of saldo (met een minimumvergoeding van 100 EUR), wat overeenkomt met de hinder die Printcity bv aldus ondergaat, en met de in dit verband gemaakte administratiekosten. Het betreft hier geen vergoeding voor eventuele advocatenkosten ter incasso. Daarenboven is de prijs of het nog openstaande saldo daarvan alsdan en vanaf de vervaldatum der schuld evenzeer te vermeerderen met conventionele verwijlsintresten tegen 10% per jaar. Deze lopen door tot op datum van betaling, ook al werd intussen een incassoprocedure opgestart voor de rechtbank. De zonet vermelde vergoeding en conventionele
verwijlsintresten zijn van rechtswege verschuldigd zonder dat daartoe enige aanmaning vereist is. De conventionele verwijlsintresten worden per begonnen maand verrekend.

# 5.3. De niet-betaling, ook indien gedeeltelijk, der prijs op de vervaldag der schuld, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, schulden van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

# 5.4. Heeft de klant meerdere vervallen schulden opzichtens Printcity bv, dan geschiedt de toerekening van een gedeeltelijke betaling door Printcity bv. Neemt Printcity bv ter zake geen initiatief dan geschiedt de toerekening op die schuld, waarvan Printcity bv het meeste belang heeft dat deze wordt voldaan. 5.5. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de contractsvoorwaarden.
.
# 5.6. Onverminderd het bepaalde sub art. 4.3. der huidige contractsvoorwaarden dienen protesten ter zake een uitgestelde factuur, door de klant schriftelijk geformuleerd te worden binnen de 8 dagen na verzending van de betrokken factuur. Een na het verstrijken van deze termijn geformuleerd protest, wordt als niet-bestaande beschouwd. Een tijdig geformuleerd protest verleent de klant niet het
recht om betaling in te houden.

# 5.7. Printcity bv bewijst op onweerlegbare wijze het verzonden én het door de klant ontvangen zijn van zijn factuur door de vermelding van deze factuur in zijn uitgaande facturenboek, één en ander onverminderd het recht van Printcity bv om ter zake andere, hem ter beschikking staande, bewijsmiddelen aan te wenden.

# 5.8. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van huidig artikel 5 zal de overeenkomst, indien Printcity bv daartoe beslist, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning, ontbonden zijn lastens de klant zo de klant een contractuele wanprestatie beging (bv. niet-betaling der prijs), zo de klant failliet werd verklaard of een gerechtelijk akkoord heeft aangevraagd of in vereffening werd gesteld dan wel wanneer zijn staat van onvermogen werd vastgesteld. De klant is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen terug te bezorgen aan Printcity bv, kosten ten laste van de klant, en één en ander onverminderd het recht van Printcity bv op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

# 5.9. Het is de klant verboden zich te beroepen op de zgn. ‘niet-uitvoeringsexceptie’ om betaling van (het saldo van) het factuurbedrag, aankleven incluis, in te houden.

# 5.10. Alle kosten, incluis de honoraria van een advocaat, gemaakt ter invordering van de prijs en haar aankleven, zijn verhaalbaar op de klant.

# 5.11. Bij annulatie van een eerder door de klant bevestigd order worden annulatiekosten ter waarde van 10% van het totale orderbedrag in rekening gebracht met een minimum van 50 euro.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN AUTEURSRECHTEN

# 6.1. De geleverde goederen blijven de volle eigendom van Printcity bv, tot volledige betaling van de prijs, aankleven (bv. kosten, intresten, …) inbegrepen.

# 6.2. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd.

# 6.3. Alle schuldvorderingen die de klant met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen en de goederen waarin of tot dewelke de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen zijn verwerkt of geïncorporeerd, respectievelijk omgevormd, bezit, of in de toekomst zal verkrijgen, tegen gelijk welke derde (bv. derde-klant, een derde die de goederen voormeld beschadigt of vernielt, een verzekeraar, …) gaan van rechtswege over op Printcity bv zolang diens schuldvordering met betrekking tot de prijs en haar aankleven niet integraal is voldaan. De klant is er daarbij toe gehouden om de overdracht van de schuldvordering in kwestie ter kennis te brengen aan de schuldenaar van deze schuldvordering alsook om van deze kennisgeving het bewijs voor te leggen aan Printcity bv. Ook Printcity bv kan de cessie der schuldvordering ter kennis brengen aan de betrokken schuldenaar; de mogelijkheid daartoe in hoofde van Printcity bv doet evenwel geen afbreuk aan de kennisgevingsverplichtingen ter zake in hoofde van de klant.

#6.4. De klant garandeert Printcity bv dat door de uitvoering van de opdracht geen inbreuk wordt gemaakt op de rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994 of het Benelux verdrag betreffende de Intellectuele Eigendom of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van de intellectuele eigendom, dan wel het recht mbt enig ander recht van derden. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer zowel in als buiten rechte van alle aanspraken die derden krachtens deze wetten op regelgeving geldend kunnen maken.

7. VRIJWARING VOOR GEBREKEN AAN DE GOEDEREN

# 7.1. Printcity bv is enkel vrijwaring verschuldigd voor ernstige, verborgen gebreken aan de goederen die voortkomen uit grondstof – en/of fabrikatiegebreken, alle andere oorzaken uitgesloten zijnde, en die, minstens in de kiem, bestonden op het ogenblik van de totstandkoming der overeenkomst.

# 7.2. Onverminderd het bepaalde van art. 4.3. der huidige voorwaarden dient elke rechtsvordering tot het bekomen van vrijwaring vanwege Printcity bv wegens gebreken aan de goederen te worden ingesteld vóór gebruik, be- en/of verwerking ervan, en alleszins binnen de maand na de totstandkoming der overeenkomst, deze termijn een vervaltermijn zijnde en aldus niet vatbaar voor stuiting of schorsing.

# 7.3. De vrijwaringsverplichting die Printcity bv eventueel treffen zou, beperkt zich alleszins tot, naar keuze van Printcity bv: hetzij het kosteloos vervangen van de gebrekkige goederen, hetzij het kosteloos herstellen der gebrekkige goederen. Verplaatsingskosten en kosten verbonden aan het vervoer der gebrekkige goederen, in het kader van hun kosteloze vervanging of herstelling gemaakt, alsook eventuele (de)montage- en/of installatiewerkzaamheden in dat verband, zijn daarbij steeds ten laste van de klant.

# 7.4. Schade als produktieverlies, tijdverlies, winstderving, schade aan derden, enz., veroorzaakt door de gebrekkige goederen, komt dan ook nooit in aanmerking voor vergoeding door Printcity bv.

8. WAARBORGEN

# 8.1. Indien het vertrouwen van Printcity bv in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering der door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, is de klant er toe gehouden de door Printcity bv gevraagde waarborg(en) te verschaffen.

# 8.2. Komt de klant niet tegemoet aan deze verplichting dan is de overeenkomst, zo Printcity bv daartoe beslist, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ontbonden lastens de klant. De klant is er alsdan toe gehouden de hem geleverde goederen terug te bezorgen aan Printcity bv, kosten ten laste van de klant, en één en ander onverminderd het recht van Printcity bv op vervangende en/of bijkomende schadevergoeding zo daartoe grond bestaat.

9. OVERMACHT

Als overmacht is onder meer te beschouwen: oorlog, oproer, stakingen, rampen, ongevallen en alle, niet aan Printcity bv toerekenbare, oorzaken die de bevoorrading en/of de produktie en/of de transportmiddelen van Printcity bv of de leveringen door Printcity bv verhinderen of belemmeren. Overmacht zijdens Printcity bv verleent hem het recht om – mits loutere kennisgeving aan de klant – hetzij de uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten zolang de overmachtssituatie aanhoudt, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen – en dit zonder schadevergoedingsverplichting ten opzichte van de klant – wanneer de betrokken overmachtssituatie de uitvoering van zijn verbintenissen definitief onmogelijk of zinloos maakt. De voormelde opschorting der uitvoering van de verbintenissen van de Printcity bv, tast de rechtsgeldigheid van de overeenkomst dan ook niet aan en verleent de klant geen enkele aanspraak (bv. Ontbinding van de overeenkomst, inhouding van de betaling, prijsreductie, schadevergoeding, weigering van de goederen) lastens Printcity bv.

10. GESCHILLEN

# 10.1. Bij een geschil tussen Printcity bv en een klant met maatschappelijke zetel buiten België en zonder filiaal in België, doch waarbij de klant wordt bijgestaan en/of vertegenwoordigd door een advocaat met studie in België, wordt deze klant steeds geacht op de studie van deze raadsman woonstkeuze te hebben gedaan.

# 10.2. In geval van betwisting tussen partijen omtrent de overeenkomst (bv. wat betreft haar ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, …) zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt
bevoegd tot beslechting van het geschil.

# 10.3. Enkel het Belgische recht, met uitsluiting van de in België toepasbare internationale regelgeving (bv. Weens koopverdrag), is van toepassing op de overeenkomst tussen partijen, en dit wat alle aspecten daarvan betreft (bv. ontstaan, voortbestaan, uitvoering, interpretatie, enz.).

11. NIETIGHEID

De eventuele nietigheid van één of meerdere bepalingen van deze contractsvoorwaarden, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere bepalingen van deze contractsvoorwaarden.